Privacy Policy

Antud privaatsuspoliitika kohaldub kõikidele Infoneti teenustele, mis puudutab andmeid, mis on Kliendi poolt Infoneti serverisse üles laetud, ilmuvad teenuse kasutamisel Infoneti serveritesse või on laetud serverisse Kliendi rakenduse kasutajate poolt. Infonet on volitatud andmetöötleja ja vastutavaks töötlejaks on Klient.

Kliendiandmete töötlemisel Infoneti poolt on aluseks Kliendi nõusolek andmete töötlemiseks, andmetöötluse vajadus sõlmitud Lepingu täitmiseks ning Infoneti õiguslikud kohustused. 

Antud dokument on koostatud GDPR (EU) 2016/679 nõudmiste põhjal.

Terminid

Klient – füüsiline või juriidiline isik, kes on allkirjastanud lepingu Infoneti teenuste kasutamiseks.

Kasutaja – füüsiline isik, kes kasutab Infoneti teenuseid.

Infonet – Infonet DC OÜ, registrikood 12501440, 8 Suurtüki, Tallinn 10412 Estonia. Isikuandmete töötlemist puudutavate küsimustega võite pöörduda aadressil [email protected].

Isikuandmed – mistahes informatsioon, mis puudutab füüsilist isikut.

Kliendiandmed – Klienti puudutavad andmed, mida kasutab Infonet Kliendile teenuse pakkumisel. Eelkõige Klientide/füüsiliste isikute, Kliendi esindajate, Kasutajate ja teiste füüsiliste isikute isikuandmed. 

Andmete töötlemine – kliendiandmetega tehtavad automatiseeritud või mitte automatiseeritud toimingud. 

Vastutav töötleja – kliendiandmete vastutavaks töötlejaks on Infonet.

Volitatud töötleja – füüsiline või juriidiline isik, avaliku sektori asutus, osakond või muu organ, kes töötleb isikuandmeid Infoneti nimel.

Andmekaitsespetsialist – Infoneti töötaja, kes korraldab ettevõttes isikuandmete töötlemise järelevalvet.

Vastuvõtja – füüsiline või juriidiline isik, avaliku sektori asutus, osakond või muu organ, kellele avaldatakse isikuandmed.

Kolmas isik – füüsiline või juriidiline isik, avaliku sektori asutus, osakond või muu organ, välja arvatud andmesubjekt, vastutav töötleja, volitatud töötleja ja isikud, kes saavad isikuandmeid töödeldavastutava või volitatud töötleja alluvuses.

Leping – mistahes Infoneti ja Kliendi/Peakasutaja vaheline leping (sh Peakasutaja leping, Teenuse leping).

Üldpõhimõtted

Infonet töötleb Kliendiandmeid õiguslikult, õiglaselt ja läbipaistvalt.

Infonet kogub Kliendiandmeid õiguspärastel eesmärkidel ja ei töötleneid edasieesmärkidega vastuolus oleval viisil.

Infonet töötleb Kliendiandmeid viisil, mis tagab vajaliku isikuandmete turvalisuse, sealhulgas kaitse volitamata või ebaseadusliku töötlemise, juhusliku kaotsimineku, hävimise või kahjustamise eest, kasutades asjakohaseid tehnilisi või organisatsioonilisi meetmeid.

Infonet tagab, et kogutud andmed on asjakohased, asjakohased ja on piirdutud sellega, mis on vajalik töötlemise eesmärgi seisukohast.

Infonet tegutseb tagamaks, et töötlemise seisukohast valed andmed kustutatakse või parandatakse kohe.

Infonet tegutseb selle nimel, et tagada andmetöötlusega seotud info ja sõnumite kättesaadavus, arusaadavus ja selgesti sõnastatus.

Kliendiandmete üksikasjalik sisu

Andmed, mida Infonet võib oma Klientide teenindamiseks koguda ja töödelda:

Kliendi ja tema esindajate identifikaatorid̆ – nimi, sünniaeg, isikukood, äriregistri kood, dokumendi identifitseerimiseks kasutatud number, dokumendi koopia;

Kliendi ja tema esindajate kontaktandmed – e-posti aadressid, telefoninumbrid, postiaadressid, pilveteenuste kasutajatunnused;

Kliendi ja tema esindajate keelevalik – isiku või tema esindajate eelistatud suhtluskeel;

Teave Kliendi ja tema esindajate seadmete kohta – seadmete IP-aadress, võrgu lüüsi IP-aadress, brauseri küpsised ja muud seadmega seotud andmed;

Andmed Infoneti ja Kliendi või tema esindaja suhtluse kohta – kirjavahetus, sõnumid ja audiosalvestused, mis tekivad Infoneti klientide teenindamise käigus.

Kliendi või tema esindajate pilt – videovalve salvestised, mis võivad näidata isiku külastust Infoneti füüsilisse asukohta;

Andmed Kliendi maksekäitumise kohta – andmed, mida kogutakse kliendi kohta teenuste eest tasumisel;

Andmed Kliendi rahulolu kohta – andmed, mida kogutakse teenuste kasutamise ja nende teenustega rahulolu kohta;

Kliendiga seotud andmekogumid – failid, andmebaasid, logid jne; mis tahes muud andmed Kliendi kohta.

Kliendiandmete kogumise viisid

Kliendiandmeid saab koguda järgmiselt:

 • tellimuse vormi täitmisel; teenuste kasutamisel;
 • teenuste eest tasumisel;
 • telefoni, e-posti teel;
 • füüsilise asukoha külastamisel;
 • küpsiste või muu tehnoloogia kasutamisel, mis jälgivad meie kodulehe külastajaid;
 • tagasiside teel jne;

Kliendiandmete töötlemise eesmärk

Infonet töötleb kliendiandmeid, et: 

 • sõlmida Kliendiga lepinguid;
 • pakkuda Kliendile ligipääsu teenustele ja toodetele;
 • hoida Kliendiga kontakti;
 • parandada Klientide kasutaja kogemust;
 • tagada, et klientide andmed vastaksid kehtivatele nõuetele;
 • Kliendiga arveldada;
 • saata Kliendile sõnumeid, edendamaks müüki või turundusteavet; 
 • korraldada rahulolu-uuringuid;
 • koostada turuanalüüsi ja statistikat;
 • täita oma juriidilisi või lepingulisi kohustusi; 
 • kasutada oma õiguslikke või lepingulisi õigusi; 
 • muudel mõistlikel eesmärkidel.

Infonet töötleb kliendiandmeidka selleks, et tagada meile kehtivate eeskirjadele ja seadustele vastavust; et vastata päringutele, mis on tulnud avalik-õiguslikest ja valitsusasutustest, sealhulgas avalik-õiguslikest ja valitsusasutustest, mis asuvad väljaspool Kliendi elu- või asukohta; et kaitsta õigusi, privaatsust, turvalisust ja Infoneti ja/või ettevõtte muude osade vara.

Infonet edastab kliendiandmed kolmandatele osapooltele, kui see on vajalik ning on tarvilik võrgu ja teabe kaitseks avaliku sektori asutuste, infoturbega seotud intsidentide reageerimismeeskondade(CERT), arvutiturbe intsidentidereageerimismeeskondade (CSIRT)ja ettevõtete jaoks, kes pakuvad võrke, elektroonilisi sideteenuseid, kaitsetehnoloogiaid ja -teenuseid.

Infoneti kohustused

Infonet kohaldab asjakohaseid andmekaitsemeetmeid, kui need on pöördvõrdelisedkliendi andmetöötlusmenetlustega.

Infonet rakendab asjakohaseid tehnilisi ja korralduslikke meetmeid tagamaks ja tõendamaks kliendiandmete töötlust vastavalt kehtivatele õigusaktidele.

Töötlemisviiside kindlaksmääramisel ja klientide andmete töötlemisel rakendab Infonet andmekaitse põhimõtete tõhusaks rakendamiseks vajalikke tehnilisi ja korralduslikke meetmeid.

Infoneti õigused

Infonetil on õigus töödelda kliendiandmeid Kliendisuhete kehtivuse ajal ja pärast nende lõppu. 

Kliendisuhte lõppemisel on Infonetil õigus töödelda kliendiandmeid 3 või enama aasta jooksul, kui see tuleneb õiguslikust kohustusest

(nt seadused, mis puudutavad raamatupidamist, aegumist või muud eraõigust), lepingust või põhjendatud huvist. Infonetil on õigus kliendiandmete töötlemisse kaasata volitatud töötlejaid. Infonet kasutab volitatud töötlejaid, kes annavad garantii, et nad rakendavad asjakohaseid tehnilisi ja organisatsioonilisi meetmeid viisil, et kliendiandmete töötlemine vastab asjakohastes seadustes sätestatud nõuetele, ja et andmesubjekti õigused on kaitstud.